De Statuten

Statutenwijziging.


Heden, negentien mei negentienhonderd negenennegentig.
Verschenen voor mij, mr. Jan Dogger, notaris ter standplaats Texel:
1
. de heer Nicolaas Johannes ZOETELIEF, receptionist, wonende te
1791 TE Den Burg op Texel, Korfbaeck 35, geboren te Den Helder op éénentwintig februari negentienhonderd zesenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer L668152, uitgegeven te Texel op negentien juli negentienhonderd vierennegentig, gehuwd;
2
. mevrouw Nelly Louise BROUWER, administratief medewerkster,
wonende te 1792 BG Oudeschild op Texel, Loodsingel 29, geboren te Texel op vijfentwintig november negentienhonderd zesenvijftig, zich legitimerende met haar Europese identiteitskaart, nummer T45191542, uitgeven te Texel op achtentwintig april negentienhonderd achtennegentig, gehuwd met de heer Simon Appel;
ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van: de staturair te Texel (feitelijk adres: Korfbaeck 35, 1791 TE Den Burg op Texel) gevestigde vereniging “BEWONERSVERENIGING TEXEL”, als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd .
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
· dat voormelde vereniging is opgericht op twintig juni negentienhonderd vierennegentig, waarna de statuten zijn vastgesteld in een akte op achttien juli negentienhonderd vierennegentig verledenvoor mij, notaris, destijds als kandidaat-notaris belast met de waarneming van het vacante kantoor van notaris C.J. Boswijk ter standplaats Texel; dat de algemene vergadering van de vereniging op achtentwintig april negentienhonderd negenennegentig heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en als volgt opnieuw vast te stellen:
·
Naam.

Artikel 1.

De vereniging is genaamd: “Bewonersvereniging Texel”, hierna te noemen vereniging.
Zetel.

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Texel.
Doel.

Artikel 3.

1. De vereniging behartigd de belangen van de leden, welke belangenbehartiging betrekking heeft op zowel de woningen als de woonomgeving.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door periodiek en zo daartoe aanleiding bestaat ad hoc in overleg met de verhuurder over zaken die betrekking hebben op het beheer en beleid voor zocer deze van wezenlijk belang voor de leden van de vereniging kunnen zijn, waarbij gestreefd wordt naar het vastleggen van afspraken met de verhuurder in een samenwerkingsovereenkomst.

Lidmaatschap.
Artikel 4.

1. Huurder van de in de gemeente Texel gelegen woningen en/of woongelegenheden van toegelaten instellingen kunnen lid worden van de vereniging.
2. Bewoners, niet zijnde huurders, van de in lid 1 genoemde woningen en/of woongelegenheden kunnen eveneens lid worden van de vereniging. Zij kunnen een daartoe strekkend verzoek indienen bij het bestuur van de vereniging.
3. Wie lid van de vereniging wil worden deelt dit schriftelijk aan het bestuur mee.
4. Minderjarigen en handelingsonbekwame meerderjarigen dienen een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen.
5. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Ten aanzien van de in lid 2 genoemde leden wordt deze beslissing zo spoedig mogelijk aan de betrokkene schriftelijk meegedeeld.
6. Is de beslissing afwijzend dan heeft de betrokkene het recht binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing daarvan in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Deze beslist binnen zestig dagen.
7. De contributie van het lidmaatschap wordt in de algemene vergadering vastgesteld.
8. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. wanneer een lid ophoudt huurder of bewoner te zijn van een
woning en/of woongelegenheid zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel;
· door schriftelijke opzegging van het lid;

· door schriftelijke opzegging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

· door ontzetting door het bestuur; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

· Het lidmaatschap kan door het lid door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

· Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan alleen geschieden tegen het einde van verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Het lidmaatschap kan door het bestuur evenwel onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

· Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting staat betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering.

· Het lid wordt daartoe te spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
·
Algemene vergadering.
Artikel 5.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
a. het benoemen van de leden van het bestuur;
b. het schorsen en ontslaan van leden van het bestuur;
c. het op voordracht van het bestuur een bindende voordracht
doen van een lid van de raad van commissarissen van de verhuurder, indien dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de verhuurder;
· het verlenen van goedkeuring aan de begroting en jaarstukken van de vereniging;

· het benoemen van de kascommissie;

· het wijzigen van de statuten;

· het ontbinden van de vereniging.

Artikel 6.
1. Jaarlijks wordt een vergadering van de algemene vergadering gehouden, binnen zes maanden van het boekjaar, ter behandeling van de jaarstukken.
2. Voorts roept het bestuur de algemene vergadering bijeen indien het dit wenselijk acht, of dan wel tenminste een/tiende deel – met een maximum van vijftig – van de stemgerechtigde leden zulks schriftelijk verlangen, met opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien dagen de leden tot een vergadering heeft opgeroepen tegen een datum uiterlijk vier weken na de inzending van het verzoek, kan bijeenroeping geschieden door de verzoekers.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt middels een advertentie in de Texelse Courant – onder vermelding van plaats, tijd en agenda – op een tijdstip welke tenminste tien dagen ligt voor de datum waarop de vergadering plaatsvindt.
5. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
6. De vergaderingen van de algemene vergadering worden geleid door de voorzitter van het bestuur, en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
7. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter vastgesteld en ten bewijze daarvan door hem en een van de overige leden van het bestuur ondertekend.

Artikel 7.
1. In de algemene vergadering heeft elk lid één stem.
2. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden besluiten door de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemming.
3. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij tenminste een/tiende deel van de aanwezige leden of de voorzitter schriftelijkestemming verlangt.
4. Bij verkiezingen van personen is gekozen degene die het grootst aantal stemmen heeft gekregen.
5. Bij het gelijktijdig vervullen van meer dan één vacature zijn gekozen degenen die het grootst aantal stemmen hebben gekregen. Krijgen personen een gelijk aantal stemmen dan beslist het lot.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit – voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel – is beslissend.
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Begroting en jaarstukken.

Artikel 8.
1. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar de jaarstukken op te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering. De jaarstukken dienen tenminste te bestaan uit een balans en een overzicht van ontvangsten en uitgaven van de vereniging.
2. De algemene vergadering benoemt een kascommissie van twee leden, die geen bestuurslid zijn, om de jaarstukken van het bestuur te onderzoeken.
Jaarlijks wordt een lid van de kascommissie gekozen voor de periode van twee jaren. De kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden te tonen.
3. Het bestuur stelt vóór aanvang van verenigingsjaar een begroting op voor het betreffende jaar. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
Bestuur.

Artikel 9.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen.
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
3. Het bestuur of tenminste vijf andere leden van de vereniging gezamenlijk kunnen een kandidaat stellen.
4. Kandidaatstellingen door anderen dan het bestuur moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
5. Een lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van drie jaren en is terstond herkiesbaar. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden, waarbij in een jaar ten hoogste drie bestuursleden aftredend zijn.
6. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Een van de twee laatst genoemde functies kan met de functie van vice-voorzitter door een persoon worden vervuld.
7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan.
8. Als een schorsing van een bestuurslid niet binnen drie maanden door ontslag gevolgd wordt, eindigt de schorsing.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door ontslag door de algemene vergadering;
door einde van het lidmaatschap van de vereniging;
door ontslagneming door het bestuurslid zelf.

Vergaderingen bestuur.
Artikel 10.

1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer een bestuurslid het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij bij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
4. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop volgens deze statuten de voorzitter een vergadering bijeen roept.
5. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
6. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van dit artikel de vergadering door een bestuurslid wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
7. De oproeping gebeurt met inachtneming van ene termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
8. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Artikel 11.
1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice- voorzitter. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de voorzitter een ander lid van het bestuur dat op de desbetreffende vergadering aanwezig was, vastgesteld en ondertekend.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
3. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig, dan kunnen de besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergadering niet in acht genomen.

Artikel 12.
1. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
2. Indien een bestuurslid dit wens wordt schriftelijk gestemd.
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit – voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel – is beslissend.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van een oorspronkelijke stemming.

Bestuursbevoegdheid.
Artikel 13.

Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 14.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

Statutenwijziging.
Artikel 15.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de wijziging woordelijk is opgenomen, op een geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. De wijziging treed niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 16.

1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een besluit van de algemene vergadering;
b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement
wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
· door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;

· door het geheel ontbreken van leden.

2. Ontbinding van de vereniging door een besluit van de algemene
vergadering kan slechts geschieden in een vergadering van de algemene vergadering waar tenminste de helft van de leden aanwezig is en het besluit wordt genomen door met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien tijdens de vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in artikel 6. Ontbinding van de vereniging door een besluit van de algemene vergadering kan dan slechts geschieden als het besluit wordt genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars
zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen
voor zover mogelijk van kracht.

Reglement.
Artikel 17.

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere
regels geven.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Texel,
Op de datum als in het hoofd van deze akte staat vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, waarna deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, is ondertekend om:
Vijftien uur en vijfendertig minuten.
Volgt ondertekening.