Nieuws

Wilt u ook meepraten over wonen op Texel?

U huurt een woning van Stichting Woontij op Texel en als Bewonersvereniging
Texel zijn wij benieuwd naar uw betrokkenheid bij de onderwerpen die voor u
en Stichting Woontij belangrijk zijn.
Het bestuur van Bewonersvereniging Texel wil de huurders en ook de woning-
zoekenden graag betrekken bij belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid,
beschikbaarheid, duurzaamheid, dienstverlening, leefomgeving, enz.  We zijn op
zoek naar mogelijkheden om huurders en woningzoekenden hierbij actief te
kunnen betrekken. Dat kan via buurtcommissies, contactpersonen van complex-
en, maar ook bijvoorbeeld via een digitaal klantenpanel of een klankbordgroep,
alle vormen zijn goed, wij zijn vooral nieuwsgierig naar wat u wilt. Wilt u mee-
denken en meepraten over bepaalde onderwerpen, en zo ja, hoe vaak en op wel-
ke manier?
Daar willen wij tijdens onze jaarvergadering van 23 mei 2017 graag met u over
brainstormen.
Om goede afspraken te kunnen maken met Gemeente en Stichting Woontij over
al deze onderwerpen is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders en woning-
zoekenden laten weten hoe zij over deze onderwerpen denken. Dat zijn jonge-
ren, ( jonge ) gezinnen, alleenstaanden, ouderen en statushouders, kortom:
Dat bent U!!!!! zodat wij met elkaar kunnen werken aan een fijn
woon- leefklimaat op Texel.

Wij hopen velen van u te ontmoeten op onze jaarvergadering. U bent Welkom!

 


 

Belangrijke wijzigingen voor woningzoekenden Woontij

Sinds 1 januari 2016 zijn er strenge regels met betrekking tot de huur van een (nieuwe) huurwoning en het inkomen van de bewoner(s). Bij elk nieuw huurcontract zijn corporaties verplicht de inkomens te controleren en ervoor te zorgen dat de woning passend wordt verhuur. Dit houdt dus in dat er woningen zijn waarop niet gereageerd kan worden, omdat het inkomen te laag (of te hoog is).

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2017

Het doel van de het verdelen van woonruimte is een evenwichtige verdeling waarbij de keuzevrijheid zoveel mogelijk bij de woningzoekenden ligt. De wachttijd zou voor alle woningzoekenden ongeveer even lang  moeten zijn, ongeacht inkomen of huishoudengrootte. De inschrijfdatum van de woningzoekenden moet zoveel mogelijk tot zijn recht komen. Met deze uitgangspunten hebben we het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. Deze evaluatie leidt tot aanpassingen die weer leiden tot ruimere keuzemogelijkheden voor de woningzoekenden van Woontij.

Vanaf nu zijn de mogelijkheden om te reageren op het Woontij woningaanbod verruimt. er zijn ‘schotjes’ verwijderd tussen de diverse inkomens- en huurprijsgrenzen.   Woningzoekenden hebben vanaf heden meer mogelijkheden op vrijgekomen woningen te reageren dan het afgelopen jaar.

Bent u serieus op zoek naar een woning, dan adviseert  Woontij u op www.woontij.nl kennis te nemen van de wijzigingen, zodat u optimaal geïnformeerd bent.