Notulen Jaarvergadering 2018

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE B.V.T. 

op woensdag 6 juni 2018 om 19.30 uur in Hotel Den Burg

 

Van Bestuur B.V.T. aanwezig:
voltallig bestuur

Van Woontij aanwezig:
mevrouw C. Groen en de heer J. van Andel

Afmeldingen:
mevrouw C. Visser

Aanwezig:
37 personen

 

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

Notulen 2017
De voorzitter leest notulen voor en deze worden door de leden goedgekeurd.

Verslag 2017/2018 door Secretaris
De secretaris leest jaarverslag voor.

Financieel verslag
De penningmeester leest jaarverslag voor en geeft uitleg.
De penningmeester heeft verder geen bijzonderheden en hij vraagt aan de leden of er nog vragen zijn over het verslag.
De heer Sangers heeft een vraag over scholing. Onder uitgaven staat een bedrag van 427,70 euro en onder inkomsten staat een bedrag van 382,90 euro.
Waarom dit verschil? De voorzitter legt het verschil uit: Het bedrag ad 382,90 euro (onder inkomsten) heeft Woontij bijgedragen.
Er zijn verder geen vragen meer van de aanwezigen.

Verslag Kascommissie
De penningmeester leest een briefje voor waarin mevrouw C. Visser schrijft dat ze verhinderd is vanwege een andere afspraak en dat de kas goed op orde is.
Mevrouw  A.Th. van der Meer is verhuisd van de Buytengors naar De Gollards vanwege lichamelijke klachten. Zodoende heeft de penningmeester haar aldaar bezocht. Mevrouw Van der Meer verklaarde dat zij alles goed heeft nagekeken en de kas goed op orde is.
Mevrouw Visser is aftredend en daar mevrouw Van der Meer verhuisd is naar De Gollards zijn er twee nieuwe commissieleden nodig.
Mevrouw R. Wielinga (Jan Dirksoord) en de heer F. Timmer (Schilpbanck) hebben zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen.

Mededelingen
De voorzitter stelt twee nieuwe bestuursleden voor: de heer Aris van Zeijlen, als penningmeester en mevrouw Hennie Hilgers, als tweede secretaris, en verwelkomt ze. De leden gaan hierbij akkoord.
De voorzitter meldt dat er nog geen nieuwe containers (twee) bij Jan Dirksoord zijn geplaatst. Hierover neemt hij contact op met de heer Piet Bolier van de gemeente.

Rondvraag

Mevrouw Heijnen (complex Starkenburgh) vraagt of het complex al aan de beurt is voor renovatie. De voorzitter meldt dat er nog geen datum bekend is wanneer dit staat te gebeuren.

De heer F. Timmer (Schilpbanck) vindt het jaarverslag van de secretaris goed. Hij gaat in op het verslag waarin o.a. de verwilderde tuinen en het niet schoonhouden van de trottoirs, achter de achter- en voortuinen van woningen, worden benoemd en vraagt of er nagedacht is over een oplossing.
De voorzitter antwoordt dat er geen tijd is om overal te kijken. Als er suggesties zijn, dan staat het bestuur hiervoor open.
Mevrouw A. Lijnes (Burdetstraat) vindt het een goed idee om een briefje bij de notulen te doen. Ook zegt zij dat er een grote palm op de grond van de buren staat. De helft komt over de erfgrens heen. De voorzitter zegt dat we overleg kunnen plegen of het geval melden bij Woontij. Mevrouw meldt dat het echter een koophuis is. Dit verandert de zaak en wordt het een kwestie voor de gemeente.
Er is een nieuw dak in de Burdetstraat gekomen. Er is goed overleg geweest. Helemaal top!

De heer Hans Huisman (Hoefslag) vraagt of er een briefje naar de gemeente kan inzake ondergrondse containers. De voorzitter neemt het mee in een gesprek met de heer Piet Bolier.

Mevrouw Wielenga vraagt wie er verantwoordelijk is voor het bankje op het pleintje van Jan Dirksoord. Bomen hebben veel zaadjes en liggen op een hoop. Ze waaien overal naar toe. De voorzitter zegt dat de gemeente verantwoordelijk is om de boel schoon te houden. Mevrouw Wielenga antwoordt dat de gemeente nooit komt. De veegwagen kan er niet door, wordt er gezegd.
De voorzitter meldt dat het wel toegezegd is door de gemeente. Ook deze problematiek kan in het praatje met de heer Bolier besproken worden.

Een pluspunt is dat er wel zout is gestrooid bij Jan Dirksoord tijdens de vorstperiode.

De heer Willem Moor (Burdetstraat) meldt dat de dakgoot schoongemaakt moet worden. Als dit voorkomt dan is het zaak zo’n  klacht te melden bij Woontij.

Mevrouw Eelman (Beatrixlaan) vraagt zich af wanneer de woningen met huisnummers 120 en 122 geschilderd gaan worden. De voorzitter zal in het onderhoudsplan kijken of het op al op de agenda staat en zal haar hierover terugbellen.

Piet Stolk, contactpersoon van het complex ‘De Poolster’ vraagt het bestuur of we op de hoogte werden gehouden van de planning inzake de renovatie van het complex.
De voorzitter antwoordt ontkennend. Dat wordt nooit gedaan. De heer Stolk zegt dat de renovatie van een woning drie weken zou duren. Na drie weken konden de huurders er echter nog niet in. Hijzelf heeft zes weken moeten wachten. Ook was er te weinig tijd om orde op zaken te stellen. Bovendien was mevrouw Groen van Woontij op vakantie. Er was geen vervangster voor haar geregeld, zodat er geen antwoord kon worden gegeven op vragen. Zeer vervelend.
De voorzitter antwoordt hierop dat hij gewend is dat bij bouw de zaken altijd kunnen uitlopen. Maar het bestuur kan altijd geraadpleegd worden. Hierop antwoordt de heer Stolk dat niemand van het bestuur aanwezig was. De voorzitter zegt dat hij ter plaatse wel zes keer is geweest en hem daarbij niets bijzonders is opgevallen. Er is ook geen telefoontje geweest.
Mevrouw Groen zegt dat er, hierover, nog een enquete komt. Dan kan er geëvolueerd worden wat er goed of fout is gegaan.

Mevrouw Femmy Voigt (Stolpweg) uit Den Hoorn meldt dat de rookmelder het niet doet. Nieuwe batterijen erin gestopt, maar het apparaat doet het nog niet. Mocht niets helpen, dan gewoon Woontij bellen.
Mevrouw Wielenga vraagt of rookmelders verplicht zijn. De voorzitter antwoordt dat dat niet zo is. Wel komen ze in nog nieuw te bouwen huizen.

De heer Frans Timmer is voor de derde keer verhuisd. Naar genoegen verlopen. Hij constateert wel dat er gewoon boompjes in de dakgoten groeien. Nogmaals: Gewoon Woontij bellen.
De voorzitter zegt dat dit gegeven op de website van de BVT moet komen. Waarop de penningmeester, de heer Van Zeijlen aan het publiek vraagt wie de website weleens bezoekt en hoe vaak. Er komt weinig respons uit de zaal. Het aantal is te verwaarlozen.

 

PAUZE MET HAPJE EN EEN DRANKJE

Aansluitend houdt mevrouw Groen van Woontij een uitgebreid praatje over ‘Woningwaardering en huurprijs’, ‘Jaarlijkse huurverhoging’ en ‘Voordeel Zorgeloos Verhuizen’.
Vragen konden volop worden gesteld zowel aan haar als aan de heer Van Andel, directeur van Woontij.

Sluiting

21.30  Sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen. Een ieder krijgt een presentje mee.