Notulen jaarvergadering 2019

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE B.V.T. 

op dinsdag 21 mei 2019 om 19.30 uur in Hotel Den Burg


Van Bestuur B.V.T. aanwezig:

voltallig bestuur

Van Woontij aanwezig:

mevrouw S. Gieles en de heer J. van Andel

Aanwezig commissaris: de heer H. Ridderinkhof

Afmeldingen:

mevrouw C. Groen (Woontij), mevrouw G. Fledderus, de heer F. Timmer,

mevrouw R. Beijert, mevrouw Eijking

Aanwezig:

30 personen

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

Notulen 2018

De voorzitter leest de notulen voor en deze worden door de leden goedgekeurd. Hij meldt dat er in de toekomst ondergrondse containers komen bij de complexen en dat de heer Piet Bolier (gemeentewerken) niet meer aanwezig is. Zijn vervanger, de heer Dolf Oosterbeek, is uitgenodigd, maar is niet aanwezig op de vergadering.

Verslag 2018/2019 door Secretaris

De secretaris leest jaarverslag voor.

Financieel verslag en verslag kascommissie

De penningmeester leest jaarverslag voor en geeft uitleg. Tevens vertelt hij dat er twee commissieleden zijn afgetreden en dat er daarom twee nieuwe commissieleden nodig zijn.
Hij legt uit dat de heer F. Timmer vorig jaar op de vergadering zijn vinger opstak omdat niemand uit de zaal reageerde. Zijn bedoeling was om slechts voor één jaar de kas te controleren. De heer Timmer heeft geconstateerd dat de kas op orde is. Mevrouw R. Wielinga is tot dezelfde conclusie gekomen, maar heeft ook een briefje ‘voor akkoord’geschreven en leest het voor. Zij schrijft dat alles er netjes en verzorgd uit ziet en bedankt de penningmeester. Ook voor haar was het de bedoeling om het komende jaar niet meer de kas te controleren. Mocht er echter geen reactie uit de zaal  komen, dan is zij wederom bereid om commissielid te worden.
De dames Petra Prins en Corrie Visser steken hun hand op en verklaren zich bereid om deze taak op zich te nemen. De penningmeester bedankt ze daarvoor.

De penningmeester vertelt dat de BVT een jaarlijkse bijdrage krijgt van Woontij voor scholing. Doordat we een paar keer scholing hebben gehad op Texel (in eigen kantoor van de BVT) valt scholing goedkoper uit. Dit scheelt aanmerkelijk. Dit naar aanleiding van een vraag over scholing van de heer Sangers. Hij bemerkte een verschil op het jaarverslag.

Mevrouw L. van der Burg heeft een vraag over het bedrag van zestig euro dat vermeld staat op het verslag onder inkomen. De penningmeester legt uit dat dat het bedrag is wat ontvangen is vanwege zaalverhuur. Een enkele keer verhuurt de BVT het zaaltje.

De penningmeester vraagt aan de leden of er nog verdere vragen zijn over het verslag.

Er komen geen verdere vragen meer van de aanwezigen.

 

Mededelingen

De voorzitter noemt de afwezige personen op, die zich afgemeld hebben.

De heer Oosterbeek (gemeentewerken) heeft geen afbericht gestuurd.

 

Rondvraag

Er wordt door mevrouw Roeper gemeld dat er niet wordt gemaaid bij de hoek Jonkerstraat/Willem van Beierenstraat.
Will meldt dit bij de gemeente.

Mevrouw R. Wielenga (complex Jan Dirksoord) heeft ook de gemeente gebeld inzake één groene bak. Will denkt dat het euvel is dat er een magneet aan moet. Will meldt dit geval aan de gemeente.

En de vraag van de bewoners van Jan Dirksoord is of er twee groencontainers geplaatst kunnen worden tegenover de Carrousel (De Gollards).
Volgens de heer R. Kikkert worden de bakken nooit schoongemaakt. En er ligt altijd een hoop rotzooi omheen.
Mevrouw C. Visser zegt dat de containers in een beugel vastzitten.

Mevrouw P. Prins (Thijsselaan) vraagt wat er mee wordt bedoeld als men het heeft over verduurzamen.
Will legt uit dat er per woning wordt gekeken wat er gebeuren moet. Hoogrendementsglas is er een van.
Tevens zegt mevrouw Prins dat er veel ongenoegen heerst onder huurders. Een grote groep kan niet kopen. Will legt uit wat het plan is van minister Ollengren en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De minister zinspeelt met de gedachte dat de sociale inkomensgrens voor alleenstaanden omlaag moet.
De middeninkomens kunnen niet kopen en komen ook niet voor een huurwoning in aanmerking.

Mevrouw C. Visser heeft een mail gekregen voor huuraanpassing. Ze wil het evaluatieformulier invullen, maar komt er niet in (website Woontij).

Uit de zaal komt er een vraag of het waar is dat er zonnepanelen komen op het complex St. Jan. Will zegt dat als de daken geschikt zijn, ze er komen.

De heer A. van Zeijlen drukt de leden op het hart om vooral gebruik te maken van het inloopspreekuur van Woontij. De BVT heeft er mede aan bijgedragen dat het er is. Het zou toch zonde zijn om het weer te verliezen.

Mevrouw P. Prins zegt dat het nagenoeg niets oplevert als je zonnepanelen op je dak hebt.
Will zegt dat het afhankelijk is van hoeveel er op je dak komen. Kan per huis verschillen.

De heer R. Kikkert heeft een vraag over huurverhogingen. Hij moet meer huur gaan betalen en een andere huurder krijgt geen verhoging. Of een huurder gaat zelfs omlaag met zijn huur. Hoe kan dit?
Will legt uit over streefhuur etc. Tegenwoordig een complex plaatje om uit te leggen. En daar is de regering debet aan.

Als de glasbak wordt opgehaald kan er dan niet gelijktijdig geveegd worden? vraagt mevrouw A. Nijens (hoek Bernhardlaan/Burdetstraat).
Hennie antwoordt dat gebroken glas naar de schilders moet.
Glassplinters is natuurlijk een ander verhaal.

Over alle vragen die met de gemeente te maken heeft, zal Will contact opnemen met de vervanger van de heer Piet Bolier. En, indien nodig, met Woontij.

 

 PAUZE MET HAPJE EN EEN DRANKJE

 

Aansluitend houdt de heer Paul Franssen een praatje over ‘Buurtskap De Tuunen’. Daarna komen mevrouw Jolanda van Tunen van het ‘Huis van tante Jans’ en een vervangster van de heer Joost Heerschop van Novalishoeve aan het woord, eveneens over ‘Buurtskap De Tuunen’.

 

Sluiting

9.30 Uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen. Een ieder krijgt een presentje mee.