Beste huurders,

Het jaar 2020 was voor alles en iedereen een heel bijzonder jaar.

Ook nu in 2021 gelden er nog steeds bijzondere strenge regels vanwege corona.

Ook de gebruikelijke routine van de BVT werd flink verstoord door dit krachtige virus. Voor de BVT gingen de geplande bijeenkomsten niet door.

De gegevens van de gebruikelijke ledenvergadering hebben we u dan ook toegezonden.

Ons driemaandelijks overleg met Woontij kon coronaproef toch doorgaan. Zodat we veel zaken fysiek konden bespreken.

In een tijd als deze is de digitale weg een uitkomst voor zaken die niet konden wachten. Daar hebben we zeker ook gebruik van gemaakt.

We hebben onze dorpenrondes en vergaderingen zeer gemist en hopen we dat dit jaar een beter vooruitzicht biedt.

Er kwamen toch wel een groot aantal zaken op ons pad. Eén essentiële daarvan was het begin van de verduurzaming van de oudere woningen van Woontij.

Dit liep in het begin niet gesmeerd.

De briefwisselingen van Woontij naar de huurder waren zeker in aanvang niet correct. In tal van zaken werd de BVT ingeschakeld voor hulp om orde op zaken te stellen.

De renovatie was geheel op vrijwillige basis. Men kon meedoen of niet en naar verluidt verlopen de verduurzamingen nu zoals het hoort en zijn de meeste huurders tevreden.

Ook hebben we kunnen realiseren dat de entree van Sint Jan voorzien werd van een elektronische deur.

Verder heeft de bewonersvereniging zich intensief ingezet voor de prestatieafspraken voor Texel.

De prestatieafspraken zijn in tripartiteoverleg van gemeente, Woontij, de BVT en de Raad van Commissarissen.

De BVT is akkoord gegaan met de nieuwe prestatieafspraken voor Texel voor de periode 2021-2025.

Binnenkort zal ondertekening plaatsvinden.

De Woningwet verplicht corporaties, gemeentes en bewonersverenigingen (die de belangen van de huurders behartigen) prestatieafspraken te maken als de gemeente een woonvisie heeft.

De prestatieafspraken betreffende de bijdrage van Woontij aan de uitvoering van het gemeentelijke woonbeleid. In de prestatieafspraken is tevens vastgelegd welke bijdragen de gemeente geeft voor gewenste ontwikkelingen op het gebied om sociale woningbouw mogelijk te maken.

Alle betrokken partijen vonden het belangrijk dat dit onderwerp ook in de Raad op de agenda kwam. En heeft de gemeenteraad gevraagd of er wensen en bedenkingen waren bij de nieuwe prestatieafspraken.

Er is gebleken dat er geen wensen en bedenkingen zijn.

De gemaakte afspraken gaan o.a. over woningbouw, verduurzaming, doorstroming, economie-woningen en toevoeging van noodwoningen.

Belangrijk is de focus op nieuwbouw, om te voorzien in toevoeging van circa 224 sociale huurwoningen.

De gemeente wil, vanwege het grote tekort aan betaalbare huurwoningen, dat er snel nieuwe woningen worden gebouwd. Daarom heeft de gemeente extra middelen ingezet (zogenaamde versnellingsgelden) om dit mogelijk te maken.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van bestemmingsplanwijzigingen om de bouwplannen in diverse dorpen mogelijk te maken. Alle partijen worden daarbij goed betrokken, zowel bestuurlijk als ambtelijk is sprake van een goede samenwerking tussen gemeente en Woontij. Dit is uiteraard een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn bij de bouw van de te bouwen 224 woningen.

Dat dit niet altijd even gemakkelijk gaat, blijkt wel uit het voornemen van Woontij om een zorgwooncomplex te bouwen  op het terrein van de Compasschool. Dit kan in principe al niet meer doorgaan door de planschade die er nu al ligt en diverse bezwaarschriften.

Jammer, want hier was al veel werk van gemaakt.

Hieruit kunt u opmaken dat de BVT hierbij goed betrokken is ten behoeve van onze huurders en dat we het ons niet altijd makkelijk hebben gemaakt.

Omdat fysieke vergaderingen niet door konden gaan met onze contactpersonen roepen wij deze op om hun wensen toch te ventileren naar de BVT.

Neem gerust contact met ons op, dit geldt tevens voor iedere huurder.

Fijn is het dat we twee nieuwe contactpersonen hebben gevonden voor complex ‘Hof van Geus’ en de Maasvlakte.

Verder hebben we ons kantoor ook eens goed opgefrist, gestyled en voorzien van een nieuwe grondige verfbeurt. Voor gordijnen hebben we gekozen voor inbetweens. Het geheel ziet er weer geweldig uit, zodat we u weer kunnen ontvangen, en er prettig in kunnen werken.

Beste huurder, zo geven we u een korte inkijk van ons bestuurlijk werk over een periode van 2020 tot en met mei 2021.

Wij wensen u een goed en gezond verder 2021 toe en hopen op korte termijn fysiek ook weer afspraken te kunnen maken met onze achterban.

Met vriendelijke groeten,

Will van Hintum,

voorzitter Bewonersvereniging Texel