Welkom

Jaarverslag Bewonersvereniging Texel 2017/2018

 De BVT is de laatste jaren steeds in overleg geweest met Woontij om de te verkopen huurwoningen van de corporatie op een energiezuinig niveau voor de zittende huurder te krijgen. De zittende huurder, immers, kan er nog jarenlang blijven wonen.

Geholpen door de landelijke verplichte energie transitie is met ons bereikt dat Woontij de huizen, de komende jaren, op een ‘groen label niveau’ gaat brengen.

De BVT was enkele jaren geleden bij een symposium voor bewonersverenigingen in Hoorn (Noord-Holland). Allerlei sprekers waren daar aanwezig om bevindingen met hun corporaties te ventileren, waaronder de heer Beemsterboer, wethouder van de gemeente Schagen.

Hij vertelde hoe hij onder de druk van de provincie heeft weten uit te komen en 100 extra woningen ging realiseren – in samenwerking met de wooncorporatie Schagen. Dit om de woningnood, enigszins te lenigen. Deze toespraak was niet tegen dovemansoren gericht. Wij, als bestuur, hebben deze boodschap dus goed in onze oren geknoopt en het vervolgens te berde gebracht in een bestuurlijk overleg met Woontij. Directeur Jan van Andel heeft – met nog een tegoed in zijn pocket – vanwege de afgewezen realisering van de woningen bij de Welkoop, daar snel werk van gemaakt. Gezamenlijk met ons, in een tripartite overleg  met wethouder Hercules van de gemeente Texel,  zijn deze woningen gerealiseerd. Eveneens de nog te bouwen woningen aan het Nesland.

De zorgwoningen, die gerealiseerd worden bij het nieuwe project ‘Buurtskap de Tuunen’, daarvan blijft de zorg in Texelse handen gewaarborgd. Dit op dringend advies van de BVT.

Op 11 oktober 2017 waren we aanwezig op de Woontijdag. Dit keer waren we te gast bij ’t NIOZ. Campus ‘ De Potvis’ bestond 10 jaar. We blikten terug naar het ontstaan van ‘De Potvis’ en hoe dit project nog past binnen de bedoeling en regels van de nieuwe woningwet. Ook kregen we een rondleiding.

Eveneens stond o.a.het thema ‘Bouwen aan een levend landschap’ centraal. Geboeid luisterden we naar hoogleraar Jan Latten, van de universiteit van Amsterdam, die een praatje hield over mensen die vaker alleen wonen, maar toch sociale verbanden zoeken. En hoe de wooncorporatie hierop inspeelt op de verschillende vormen van wonen. Landschapsarchitect Pepijn Godefroy liet ons zien welke plannen ontwikkeld worden in Den Burg Oost. Ook op 20 juni aanstaande zal de BVT weer op de Woontijdag aanwezig zijn.

Tripartite overleggen worden gehouden op het gemeentehuis met de wethouder.
Partijen zijn Woontij, de BVT en de Gemeente Texel. Op 27 juni van vorig jaar zijn de nieuwe afspraken door de drie partijen ondertekend.
Vier lijnen zijn uitgezet, namelijk als eerste:

Texel richt zich op de bestaande woningvoorraad.

Ten tweede: Texel zet in op robuuste kernen.

Ten derde: Texel richt zich op strategische programmering en ten vierde:

Texel maakt zich sterk voor betaalbaarheid en oudere zorg vragende doelgroepen.

Ook is er zorg voor de middeninkomens. In overleg met de gemeente zal er gekeken moeten worden hoe deze zorgvraag past in het beleid van Woontij.

Ook heeft de BVT nog het stallen van scootermobielen bij het complex ‘Zonnehof’ ter sprake gebracht. Het probleem is dat er te weinig ruimte voor is. Destijds, toen er nog weinig scootmobielen waren, is het complex daarvoor niet ingericht. Er is geen standaardoplossing voor. Natuurlijk wordt hier wel rekening meegehouden bij nieuwbouw. Mocht het echter wel aan te passen zijn, dan is Woontij bereid om toepassingen te plegen. Een en ander zal wel gepaard gaan met kosten.

Tripartite overleggen zijn een vast onderdeel geworden van ons werk voor de BVT.

Inmiddels hebben we al een keer met de nieuwe wethouder, mevrouw Hennie Huisman, vergaderd en daarbij onze zorg geuit over het aantal te mogen te bouwen woningen van de Provincie naar 2020. Gezien de woningnood op Texel hebben we gepleit voor maatregelen om dit aantal aanzienlijk te verhogen.

De renovatie van complex ‘Den Andel’ is een groot succes geworden. Er klinken alleen positieve geluiden. Een compliment voor Woontij is hier op zijn plaats. Ook de renovatie van de complexen ‘Strendertuus’en  ‘De Poolster’ zijn goed verlopen. Ook hier geen wanklank.

De nieuwe woonbuurt Den Burg Oost krijgt de naam ‘Buurtskap de Tuunen’. Verdeeld over meerdere woonerven komen er 140 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen, functies en types. De BVT pleit voor een streng beleid inzake tuinbeleid. Het zou verstandig zijn om de toekomstige huurder een papier te laten ondertekenen waarin duidelijke regels staan waar de huurder zich aan moet houden. Wordt dit niet gedaan, dan kan men verwachten dat het al gauw uit de hand gaat lopen en er allerlei bouwsels en ongewenste schuttingen e.d. zullen ontstaan.

De bewoners van Jan Dirksoord waren razend nieuwsgierig hoe de tuinen zouden worden getransformeerd. Woontij hield twee bijeenkomsten voor de bewoners om met elkaar hierover te brainstormen. Ook de BVT was beide keren aanwezig. Helaas waren er teveel bewoners die tegen dit plan stemden. Een gering bedrag aan eigen bijdrage per maand, vonden de meesten van hen een obstakel. Ook vonden een aantal boven-bewoners dat ze er weinig aan hadden omdat ze, nagenoeg, toch geen zicht op de tuin hadden. Een forse teleurstelling voor de ‘ja-stemmers’. Hoe leuk had het kunnen zijn. Wel werden er nog extra terrastegels bijgelegd bij degenen die slechts vier rijen hadden. Ook zijn er nog terrassen waar dit niet is gebeurd.

Al zijn de tuinen niet opgeknapt, dan kan toch wel gezegd worden dat het complex een veel vrolijker uitstraling heeft gekregen. Zelfs de oranjegekleurde zonneschermen vloeken nu niet meer bij de kozijnen en de houtschotten. De bewoners vinden het jammer dat de binnenkant van de deuren van de bergingen roze zijn gebleven. Dit getuigt van een verkeerde zuinigheid. De schilder is nog volop bezig, dus, zou ik zeggen, geef de schilder opdracht om ook de binnenkant dezelfde kleur te geven als de buitenkant.

Huftergedrag kan een grote ergernis zijn in onze samenleving. Ook menige huurders van Woontij ontkomen hier niet aan. Soms ondervinden zelfs meerdere huurders in één straat hier hinder van, zoals harde muziek (zowel binnen als buiten) of nachtelijke geruzie op straat, waar zelfs handgemeen bij plaats kan vinden.

Bij burenruzies kan er eventueel bemiddeld worden door Woontij en hulpverlening. Psychische problemen bij bewoners vergt een andere aanpak. Gemeente, overheidsinstanties en Woontij kunnen hierin samenwerken. Mochten bovenstaande problemen zich voordoen dan is het noodzaak deze te melden.

De BVT constateert dat een groot percentage van de voortuinen er verwilderd bij ligt. Hoe de achtertuinen zijn, hebben we geen zicht op. Wel zien we het vele onkruid achter de schuttingen, op het trottoir. Dit geldt eveneens voor het trottoir, voor huis. De huurders zouden hierop gewezen moeten worden om ook het straatje voor en achter hun huis schoon te houden. Aansluitend zijn er ook veel woningen waarvan de voortuinen als parkeergelegenheid gebruikt worden door de bewoners. De gemeente en Woontij baart dit zorgen. De versteniging kan zorgen voor ernstige wateroverlast, zoals die regelmatig plaatsvindt.

Het advies van de BVT en de BVN – inzake de huurverhoging 2018 – is niet opgevolgd. Dit vanwege het feit dat Woontij vindt dat hierdoor de verschillen in prijs/kwaliteitverhouding tussen de verschillende woningen niet worden verkleind. De BVT vindt echter dat iedere huurder gebaat is bij een zo min mogelijke huurstijging. De laatste jaren zijn de huurders toch al de dupe geworden. Wel heeft Woontij sommige huurprijzen verlaagd.

De Woonbond maakt zich sterk om 10% van de huurprijs af te halen. Dit klinkt als muziek in de oren. Dit echter zal een utopie blijken.
Weinig wooncorporaties zullen hierin meegaan. Immers, als de kabinetsvoorstellen doorgaan, dan moeten deze corporaties de komende jaren een miljard meer belasting betalen. Dat betekent minder geld voor nieuwbouw en verduurzaming en langere wachtlijsten. Toch hoopt de BVT dat Woontij de huurprijzen zo laag mogelijk probeert te houden.

Dus hoopt de BVT dat de Raad van Commissarissen zich ook hier in wil en kan schikken.

Een goede ontwikkeling zijn de twintig tijdelijke wooneenheden die op het perceel achter het gemeentehuis komen. Hierin komen leerling koks te wonen. De opleiding die ze krijgen is ook geschikt voor leerlingen van de vaste wal.  Hierdoor wordt de achterstand van het personeelstekort aangepakt. De vraag is echter of deze klaargestoomde leerlingen, daadwerkelijk, op het eiland blijven wonen en werken. Misschien zou men een verplicht jaartje werken, na de opleiding, eraan moeten verbinden.

Frank Agterkamp van de Woonbond bezocht ons kantoor aan de Thijsselaan op 15 februari van dit jaar en praatte ons bij inzake de nieuwe woningwet. Regelmatig krijgen we nieuwsbrieven van de Woonbond en een aanbod van cursussen. Het is in het belang van de BVT dat we regelmatig meedoen aan een cursus.

In het najaar hebben we weer een contactpersonenvergadering. Het is ons plan om deze weer twee keer in het jaar te houden. Ook komen de dorpentochten weer terug. De huurders zijn onze achterban. Zij zijn uitermate belangrijk voor onze vereniging. Door hun stem te horen, weten we wat er zoal leeft en horen we de wensen van de bewoners. Ook de jongeren zouden meer van zich moeten laten horen. Een jonger iemand in ons bestuur zou een welkome aanvulling zijn.

De dorpscommissies zijn eveneens belangrijk. Zij zijn de oren en ogen van het dorp. Het is goed met hen samen te werken.

Zoals u heeft kunnen vernemen in dit verslag is de Bewonersvereniging Texel het afgelopen jaar zeer actief geweest.

Daarin is veel tijd en zorg besteed. Bovendien zien wij de nieuwe ontwikkelingen, waarvoor de BVT komt te staan, met uw steun, met vertrouwen tegemoet.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

De secretaris